Головна Положення
PDF Друк e-mail

про департамент соціального захисту населення
Закарпатської обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1. Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – департамент) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України.
2. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції на Сході України (надалі –учасників АТО); з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання департаменту

Основним завданням департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території області у сфері соціального захисту населення, що включає:
1. Визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.
3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
4. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах.
5. Організацію на території області соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.
6. Здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері.
7. Забезпечення участі у реалізації державної політики зайнятості на території області, повної, продуктивної, вільно обраної зайнятості, зниження рівня безробіття.
8. Взаємодія з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій.
9. Співпраця з громадськими та іншими організаціями у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім’ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

3. Департамент відповідно до визначених повноважень
виконує такі функції:

1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією.
2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
4. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
5. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
6. Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення.
7. Бере участь у:
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;
підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
8. Готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у межах своїх повноважень.
10. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
11. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
12. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
13. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.
14. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
15. Координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій.
16. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення.
17. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

18. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
19. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
21. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
22. Забезпечує захист персональних даних.
23. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства соціальної політики України.
24. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, облдержадміністрації та Міністерству соціальної політики України.
25. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації та Міністерству соціальної політики України.
26. Координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення райдержадміністрацій стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу.
27. Співпрацює зі службою у справах дітей облдержадміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.
28. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб − підприємців;
розробляє (бере участь у розробленні) обласну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
бере участь у  ефективному використанні  трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенні конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на території області, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;
забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці.
29. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:
державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічнохворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;
пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;
здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.
30. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, учасників АТО, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
організовує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;
організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;
забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;
забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Міністерство соціальної політики України про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
сприяє учасникам АТО в отриманні статусу учасника бойових дій, членам сімей учасників АТО в отриманні статусу членів сім`ї загиблого учасника бойових дій; надає відповідну консультативну допомогу учасникам АТО для отримання передбачених законодавством соціальних допомог та пільг, у тому числі щодо забезпечення поліпшення житлових умов; координує роботу райдержадміністрацій, виконкомів міських рад у питаннях соціального захисту учасників АТО; здійснює підготовку пропозицій голові облдержадміністрації щодо питань соціального захисту учасників АТО.
31. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
вивчає потребу області у соціальних послугах, готує та подає пропозиції облдержадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
бере участь у  створенні та розвитку мережі закладів, з надання соціальних послуг пенсіонерам та інвалідам;
спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;
здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ у реалізації законодавства України;
проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів та установ з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ та закладів;
забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;
організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;
контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
забезпечує впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами та недержавними організаціями;
бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
бере участь у створенні дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;
співпрацює з  волонтерськими організаціями та окремими волонтерами у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім`ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;
співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи;
забезпечує інтеграцію у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації.
32. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;
забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;
надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;
подає пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам.
33. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
бере участь у розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів обласного підпорядкування;
направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, у тому числі безоплатне та пільгове;
координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та подає узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;
бере участь у розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.
34. Організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Міністерству соціальної політики України.
35. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі.
36. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Права департаменту

Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і їх посадових осіб інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань соціального захисту населення;
користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5. Взаємодія департаменту з іншими органами влади

Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передавання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством соціальної політики України в установленому законодавством порядку. Директор департаменту є державним службовцем посад державної служби категорії „Б”.
6.2. Директор департаменту:
6.2.1. Здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті.
6.2.2. Подає для затвердження голові обласної державної адміністрації проект розпорядження про Положення про департамент.
6.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними.
6.2.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
6.2.5. Вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.
6.2.6. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи.
6.2.7. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
6.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
6.2.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
6.2.10. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Міністерством соціальної політики України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.
 6.2.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області;
6.2.12. Подає для затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
6.2.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису департаменту.
6.2.14. Здійснює добір кадрів.
6.2.15. У встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників департаменту.
6.2.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту.
6.2.17. Подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директора Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді.
6.2.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту.
6.2.19. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
6.2.20. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрації, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.
6.2.21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
6.3. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Міністерством соціальної політики України.
6.4. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за  поданням директора відповідно до законодавства про  державну службу.
6.5. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія.
Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора департаменту.
Рішення колегії  реалізовуються  наказами директора департаменту.
6.6. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.
Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.
6.7. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством.
Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.
У разі припинення юридичної особи – департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи департаменту передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються у дохід бюджету в установленому законодавством порядку.
Доходи (прибутки) департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та чинним законодавством.
6.8. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
6.9. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора департаменту після їх погодження з департаментом фінансів облдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
6.10. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 
© 2018 Департамент соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Всі права захищено. e-mail: info@zaksoc.gov.ua
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.
 

Ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер