Головна Регіональна угода
Регіональна угода PDF Друк e-mail

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови

 державної адміністрації   

 12.01.201713

 

  ПЛАН ЗАХОДІВ

 

щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин у Закарпатській області

 

№ з/п

Положення Генеральної угоди

Зміст заходу, строк виконання

Відповідальні за виконання

Розділ І. Підвищення конкурентоздатності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості

Сторони зобов’язались докладати спільних зусиль, спрямованих на:

1.

1.3. Подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

Сприяти подоланню технологічної відсталості підприємств, прискоренню оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: економічного розвитку і торгівлі; регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми

2.

1.8. Створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення

Вживати заходів з метою створення умов для легалізації трудових відносин; збільшення економічної активності населення; сталого скорочення нелегальної (тіньової) зайнятості населення; подолання безробіття

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; управління Держпраці у Закарпатській області; головне управління ДФС у Закарпатській області (за зго-дою); відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми за участі Сторін соціального діалогу

3.

1.9. Проведення консультацій з основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

Проводити консультації з представниками Сторін з питань основних напрямів державної цінової і тарифної політики щодо:

 

 

1.9.2. Здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян

здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян

Протягом строку дії Угоди

Департамент   соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації; райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

4.

І.10. Здійснення за підтримки держави заходів щодо відновлення виробництва та запобігання можливому банкрутству підприємств, які мають стратегічне значення для держави

Вживати заходів з метою відновлення виробництва та запобігання можливому банкрутству підприємств, які мають стратегічне значення для держави

Протягом строку дії Угоди

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації; регіональне відді-лення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

5.

1.11. Надання безоплатно профспілковим організаціям інформації про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин

Надавати профспілковим організаціям на безоплатній основі інформацію про стан виконання покупцями державного майна (концесіонерами) зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів), концесійних договорів стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці, збереження соціальних об’єктів та з інших питань соціально-трудових відносин

Протягом строку дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

6.

1.12. 3алучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), у частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

Забезпечувати залучення представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу (концесії) державного майна, укладених у процесі приватизації (концесії), у частині виконання його покупцями (концесіонерами) зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов

Протягом строку дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

 

7.

1.13. Включення представників профспілкових організацій до складу комісій з питань: приватизації, передавання у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передавання об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

Забезпечувати включення представників профспілкових організацій до складу комісій з питань: приватизації, передавання у концесію, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передавання об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну

Протягом строку дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

8.

1.14. Залучення представників профспілкових організацій підприємств до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакету зобов’язань

Сприяти залученню представників профспілкових організацій підприємств до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна в частині соціального пакету зобов’язань

Протягом строку дії Угоди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

9.

1.15. Залучення представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Протягом строку дії Угоди

Департамент економічного роз-витку і торгівлі облдержадмі-ністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

Для забезпечення реального вирішення проблемних питань економічного розвитку і діяльності бізнесу в країні Сторони домовилися:

10.

1.23.4. 3дійснити аналіз номенклатури і обсягів закупівель підприємствами з державною часткою власності з метою визначення переліку товарів, які можуть бути закуплені ними відповідно до чинного законодавства у вітчизняних виробників

Провести аналіз номенклатури і обсягів закупівель підприємствами з державною часткою власності з метою визначення переліку товарів, які можуть бути закуплені ними відповідно до чинного законодавства у вітчизняних виробників

Протягом 2016 року

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж-адміністрації; структурні підроз-діли облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми

11.

1.25. Проводити спільний моніторинг платних послуг, які є умовою для отримання адміністративних послуг, та у разі необхідності вживати заходів для скорочення їх кількості та оптимізації вартості

Проводити разом із представниками Сторін аналіз інформації щодо платних послуг, які є умовою для отримання адміністративних послуг, та у разі необхідності вживати заходів для скорочення їх кількості та оптимізації вартості

Протягом строку дії Угоди

Департамент економічного розвит-ку і торгівлі облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

Для забезпечення зайнятості населення, збереження та розвитку трудового потенціалу Сторони домовилися:

12.

1.32. Проводити підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення

Звернутися до керівників підприємств, установ та організацій із проханням вживати заходів з метою підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та працівників, які перебувають під загрозою вивільнення

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації; Закарпатський обласний центр зайнятості (за зго-дою); райдержадміністрації, міськвиконкоми за участі обласного об’єднання організацій роботодавців „Закарпаття”

13.

1.39. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

Щороку протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: економічного розвитку і торгівлі; освіти і науки; відповідні структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

РОЗДІЛ II. Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих

Оплата праці

Сторони домовилися:

14.

2.1. Темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати, мають бути вищими, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік

Забезпечити вищі, ніж прогнозний індекс споживчих цін на відповідний рік, темпи зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є меншим ніж 1,5 мінімальної заробітної плати

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, структурні підрозділи облдерж-адміністрації; райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

15.

2.3. У разі зростання реального валового внутрішнього продукту сприяти зростанню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту

Сприяти у разі зростання реального валового внутрішнього продукту підвищенню реальної заробітної плати темпами, що перевищуватимуть темпи зростання валового внутрішнього продукту

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

16.

2.4. У 2016 році на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифна ставка робітника Iрозряду встановлюється у розмірі:

Сприяти встановленню на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності тарифної ставки робітника Iрозряду у розмірі:

 

 

визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою;

визначеному відповідною галузевою угодою, укладеною до набрання чинності Угодою;

У 2016 році

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації; райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

 

не нижче 110 відс. мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених до набрання чинності Угодою галузевих угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики України) не регулюють розмір тарифної ставки робітника Iрозряду

не нижче 110 відс. мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених до набрання чинності Угодою галузевих угод (згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики України) не регулюють розмір тарифної ставки робітника Iрозряду

У 2016 році

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

17.

2.5. Конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих, територіальних угодах і колективних договорах

Рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання встановлювати конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

18.

2.6. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом

Рекомендувати сторонам галузевих (міжгалузевих), територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу у нормальних умовах праці повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

19.

2.7. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, територіальних угодах та колективних договорах згідно із додатком 3 до Генеральної Угоди

Рекомендувати сторонам галузевих, територіальних угод і колективних договорів під час їх укладання встановити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), згідно із додатком 3 до Генеральної Угоди

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

20.

2.8. Здійснювати постійний моніторинг за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску. У разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

Забезпечити проведення постійного моніторингу за своєчасністю і повнотою виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску та у разі виникнення загрози або підтвердження фактів несвоєчасності або неповної виплати заробітної плати, сплати єдиного соціального внеску вживати спільних оперативних заходів

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області; управління Держпраці у Закарпатській області; головне управління ДФС у Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми за участі Сторін соціального діалогу

21.

2.17. Проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на півріччя обмінюватися інформацією (розглядати за участі відповідних сторін на відповідних рівнях) про стан дотримання положень Угоди у сфері оплати праці та заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень

У разі виявлення ініціативи представників сторін соціального діалогу на відповідних рівнях розглядати за їх участі питання щодо стану дотримання положень Угоди у сфері оплати праці

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за участі Сторін соціального діалогу

22.

2.18. Вживати системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати

Вживати в межах повноважень системних заходів для формування негативного ставлення у суспільстві до несвоєчасної виплати та необліковуваної заробітної плати

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

23.

2.19. 3більшити частку основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці до кінця 2016 року до 62 відс., до кінця 2017 року – до 64 відсотків

Вжити заходів з метою збільшення частки основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці:

до кінця 2016 року – до 62 відс.,

до кінця 2017 року –  до 64 відсотків

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

Органи виконавчої влади та Сторона роботодавців зобов’язуються:

24.

2.20. Забезпечити, починаючи з 2016 року щорічне зростання середньомісячної заробітної плати в цілому в економіці на рівні вищому, ніж прогнозний індекс споживчих цін

Сприяти зростанню середньомісячної заробітної плати в цілому в економіці на рівні вищому,  ніж прогнозний індекс споживчих цін

Щороку

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі обласного об’єднання організацій роботодавців „Закар-паття”

25.

2.21. При застосуванні на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності, альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо) встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника Iрозряду в небюджетній сфері. До розроблення та впровадження систем оплати праці на підприємствах в обов’язковому порядку залучати представників профспілок

доручити керівникам підприємств та організацій небюджетної сфери усіх форм власності, що перебувають у сфері дії суб’єктів Сторін:

встановлювати нижню межу оплати за кваліфіковану працю не нижче розміру тарифної ставки робітника Iрозряду в небюджетній сфері при застосуванні на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери усіх форм власності альтернативних систем оплати праці (безтарифної, грейдової тощо);

 

залучати в обов’язковому порядку представників профспілок до розроблення та впровадження систем оплати праці на підприємствах

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

26.

2.22. Протягом дії Угоди шляхом підвищення заробітної плати щороку зменшувати не менш ніж на 3 відс. частку працівників, які отримують заробітну плату нижче за 2 мінімальні заробітні плати, та не менш ніж на 2 відс. збільшувати частку працівників, які отримують заробітну плату вище, ніж 4 мінімальні заробітні плати

Зменшувати не менш ніж на 3 відс. частку працівників, які отримують заробітну плату нижче за 2 мінімальні заробітні плати, та не менш ніж на 2 відс. збільшувати частку працівників, які отримують заробітну плату вище, ніж 4 мінімальні заробітні плати, шляхом підвищення заробітної плати

Щороку протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

27.

2.23. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

Здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

Протягом строку дії Угоди

Головне управління ДФС у Закарпатській області; управління Держпраці у Закарпатській області; головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області (за згодою);   департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

Органи виконавчої влади зобов’язуються:

28.

2.25. Забезпечити до 1 вересня 2016 року погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 відс., не менш ніж на 50 відс.від обсягів заборгованості, що склалася за станом на 1 січня 2016 року, й не допускати утворення нових зарплатних боргів

Вжити заходів з метою забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 відс., не менш ніж на 50 відс. від обсягів заборгованості, що склалася станом на 1 січня 2016 року, не допускати утворення нових зарплатних боргів

Відповідно до домовленостей Сторін

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління Держпраці у Закар-патській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

29.

Вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах всіх форм власності

Вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах всіх форм власності

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління Держпраці у Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

30.

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до законодавства

Доручити керівникам підприємств у разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до законодавства

Щороку протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

31.

2.30. Вжити заходів для системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

Вжити заходів для системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; фінансів; економічного розвитку і торгівлі; відповідні структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Умови та охорона праці

Сторони домовилися:

32.

2.50. Сприяти впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності, у тому числі управління ризиками

Сприяти впровадженню системи управління охороною праці на підприємствах всіх форм власності, у тому числі управління ризиками

Протягом строку дії Угоди

Управління Держпраці у Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдерж-адміністрації; райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

33.

2.51. Сприяти здійсненню профілактично-відновлювального лікування та оздоровлення працівників,  насамперед тих, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування

Сприяти здійсненню профілактично- відновлювального лікування та оздоровлення працівників, насамперед тих, які зайняті на роботах із шкідливими умовами праці, зокрема в санаторіях-профілакторіях, санаторно-курортних закладах, шляхом залучення усіх можливих джерел фінансування

Протягом строку дії Угоди

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації; управління Держпраці у Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

Органи виконавчої влади  та Сторона роботодавців зобов’язуються:

34.

2.52. Сприяти наданню роботодавцями на запит первинних профспілкових організацій інформації про здійснення на конкретних підприємствах, в установах, організаціях, заходів щодо:

Звернутися до керівників підприємств, що перебувають у сфері дії суб’єктів Сторін Угоди, з проханням надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах, в установах, організаціях, заходів щодо:

 

35.

2.52.1.Належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)

належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень)

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

36.

2.52.2. Проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

37.

2.52.3. Своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Органи виконавчої влади зобов’язуються:

38.

2.57. 3абезпечити фінансування заходів Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки, затвердженої Законом України від 4 квітня 2013 року № 178-VII, у межах видатків державних органів, визначених законом, та за рахунок інших джерел

Забезпечити фінансування заходів Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 – 2018 роки, затвердженої Законом України від  4 квітня 2013 року № 178-VII, у межах видатків державних органів, визначених законом, та за рахунок інших джерел

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; фінансів, управління Держпраці у Закарпатській області (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

39.

2.58. Створити протягом 2016 року в центральних органах виконавчої влади, а до кінця 2017 року у місцевих органах виконавчої влади відповідно до Закону України „Про охорону праці” структурні підрозділи або визначити уповноважену особу з охорони праці та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівнях

Вжити заходів з метою утворення відповідно до Закону України „Про охорону праці” структурних підрозділів з охорони праці (або визначення уповноваженої особи з цих питань) та забезпечити їх належну роботу в рамках системи управління охороною праці на державному, галузевому і регіональному рівнях:

у місцевих органах виконавчої влади

До кінця 2017 року

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

Соціальний захист працюючих

Сторони домовилися:

40.

2.90. Рекомендувати під час укладання територіальних угод і колективних договорів включення до них зобов’язань щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб

Рекомендувати сторонам територіальних угод і колективних договорів включати  до їх тексту зобов’язання щодо додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації;

структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

41.

2.95. Здійснювати упереджувальні заходи соціального захисту вразливих категорій громадян з метою мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення

Вживати упереджувальних заходів з метою соціального захисту вразливих категорій громадян, мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; економічного розвитку і торгівлі; фінансів; відповідні структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

 

Гуманітарні питання, молодіжна політика, задоволення духовних потреб населення

 

Сторони домовилися:

42.

2.102. Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

Вживати заходів для підвищення якості надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, учнів і студентів із залученням всіх можливих джерел фінансування

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я; освіти і науки; фінансів; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

43.

2.103. Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питань щодо:

Передбачити включення до регіональних програм соціально-економічного розвитку питання щодо:

 

44.

2.103.1. Оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі збереження мережі та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; фінансів; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

45.

2.103.2. Збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників

збільшення чисельності працевлаштованих на перше робоче місце випускників;

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: освіти і науки; фінансів; економічного розвитку і торгівлі;  Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації, міськви-конкоми

46.

2.103.3 Виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжні житлові комплекси в порядку, встановленому Земельним кодексом України

виділення земельних ділянок для індивідуального будівництва і колективної забудови під молодіжні житлові комплекси в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

Протягом строку дії Угоди

Головне управління Держгеок-адастру у Закарпатській області   (за згодою); департаменти обл-держадміністрації: економічного розвитку і торгівлі; фінансів; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

47.

2.103.4. Розвитку програм забезпечення молоді житлом

розвитку програм забезпечення молоді житлом;

Протягом строку дії Угоди

Управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації; департаменти облдерж-адміністрації: житлово-кому-нального господарства, будівни-цтва та інфраструктури; еконо-мічного розвитку і торгівлі; фінансів, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

48.

2.103.5. Розвитку фізичної культури і спорту та патріотичного виховання

розвитку фізичної культури і спорту (в т.ч. спортивної інфраструктури), національно-патріотичного виховання;

Протягом строку дії Угоди

Управління молоді та спорту облдержадміністрації; департа-менти облдержадміністрації: освіти і науки; економічного розвитку і торгівлі; фінансів; структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

49.

2.103.6. Збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці

збереження та сприяння діяльності молодіжних центрів праці

Протягом строку  дії Угоди

Управління молоді та спорту облдержадміністрації; департа-менти облдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі; фінансів; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

50.

2.104. Підвищувати престижність робітничих професій серед молоді, як фундаментальних в розвитку національної економіки

Вжити заходів з метою підвищення престижності робітничих професій серед молоді, як фундаментальних в розвитку національної економіки

Протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; управління молоді та спорту облдержадміністрації; Закарпат-ський обласний центр зайнятості (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

51.

2.105. Сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення чинних (чи розроблення нових) механізмів щодо:

Сприяти вирішенню питань забезпечення молоді житлом шляхом удосконалення чинних (чи розроблення нових) механізмів щодо:

 

52.

2.105.1 Надання пільгових довготермінових кредитів

надання пільгових довготермінових кредитів; Протягом строку дії Угоди

Управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації; Закарпатське регіо-нальне управління Державної спеціалізованої фінансової уста-нови „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будів-ництву” (за згодою);структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми

53.

2.105.2. Участі в програмах молодіжного житлового будівництва

участі в програмах молодіжного житлового будівництва;

Протягом строку дії Угоди

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Закарпатське регіональне управ-ління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою);структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

54.

2.105.3. Забезпечення службовим житлом

забезпечення службовим житлом;

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми

55.

2.105.4. Компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами

компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами;

Протягом строку дії Угоди

Закарпатське регіональне управ-ління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

56.

2.105.5. Надання житла в оренду

надання житла в оренду;

Протягом строку дії Угоди

Закарпатське регіональне управ-ління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

57.

2.105.6. Сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками

проведення консультації з питань стимулювання сплати підприємствами першого внеску за придбання квартири робітниками;

Протягом строку дії Угоди

Закарпатське регіональне управ-ління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

58.

2.105.7. Спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

Протягом строку дії Угоди

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації; Закарпатське регіональне управ-ління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

59.

2.107. Проводити щороку оздоровлення і відпочинок дітей із залученням додаткових джерел фінансування

Вживати заходів з метою оздоровлення і відпочинку дітей із залученням додаткових джерел фінансування

Щороку протягом строку дії Угоди

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; охорони здоров’я; структурні підрозділи облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

Органи виконавчої влади зобов’язуються:

60.

2.111. Забезпечувати виконання Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року

Вжити заходів з метою забезпечення виконання Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; Закарпатський обласний центр зайнятості (за згодою); структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми

Розділ III. Соціальний діалог

Сторони домовилися:

61.

3.7. Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

Надавати організаційну та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

Протягом строку дії Угоди

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми за участі Сторін соціального діалогу

62.

3.8. Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

Здійснювати систематичне висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів сторін соціального діалогу, та оприлюднення інформації про стан виконання взятих на себе зобов’язань

Протягом строку дії Угоди

Сторони соціального діалогу

63.

3.10. Забезпечити безперервність роботи органів соціального діалогу, у тому числі шляхом розроблення дієвого механізму оперативного формування складу сторін у таких органах

Забезпечити безперервну роботу органів соціального діалогу, у тому числі шляхом розроблення дієвого механізму оперативного формування складу сторін у таких органах

Протягом строку дії Угоди

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви-конкоми за участі Сторін соціального діалогу

64.

3.11. 3 метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів впроваджувати в практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, тренінгів тощо

Впроваджувати у практику трудових та соціально-економічних відносин сучасні форми і методи соціального діалогу шляхом проведення навчань, семінарів, конференцій,  засідань за круглим столом, тренінгів тощо з метою підвищення культури ведення соціального діалогу, поширення європейських цінностей і принципів

Протягом строку дії Угоди

Структурні підрозділи облдерж-адміністрації; райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми за участі Сторін соціального діалогу

 
 

 
© 2017 Департамент соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації. Всі права захищено. e-mail: info@zaksoc.gov.ua
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.
 

Ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер